Nevýhody založenia akciovej spoločnosti

Kapitálová náročnosť akciovej spoločnosti
Základné imanie ak ide o akciovú spoločnosť je minimálne 25 000 eur čo v porovnaní so spoločnosťou s ručením obmedzeným kde je to len 5 000 eur množstvo ľudí odrádza. Aby toho nebolo málo pri založení akciovej spoločnosti už pri svojom vzniku musíte vytvoriť tzv. rezervný fond, do ktorého musíte vložiť minimálne 10% zo základného imania pri s.r.o sa netvorí od založenia rezervný fond.

systém

Náročnosť akciovej spoločnosti na ľudské zdroje
Pri akciovej spoločnosti je založenie omnoho komplikovanejšie ako napríklad pri s.r.o. kde Vám stačí jedna právnická alebo jedna fyzická osoba, ale pri a.s. sa jedná o jednu právnickú alebo tri fyzické osoby čo je veľkou nevýhodou.
Veľa ľudí od založenia akciovej spoločnosti odradí práve náročnosť na ľudské zdroje, pretože a.s. musí mať podľa Obchodného zákonníka minimálne jednu osobu v predstavenstve a minimálne tri osoby v dozornej rade kým v spoločnosti s ručeným obmedzeným je to len jeden konateľ.
V akciovej spoločnosti sa každých 5 rokov volia členovia do predstavenstva a dozornej rady, ktorí následne musia byť zapísaný do Obchodného registra, čo pre spoločnosť predstavuje ďalšie náklady spojené so zmenou údajov zapísaných v Obchodnom registri.

podnikání

Finančná náročnosť pri zakladaní
Pri založenie akciovej spoločnosti je potrebné zhotoviť zakladateľskú listinu, ktorá musím byť vyhotovená formou notárskej zápisnice, čo znamená že pri založení je potrebné konanie notára a to predstavuje ďalšie náklady spojené so založením takejto právnej formy podnikania.
Pri založení akciovej spoločnosti treba počítať aj s nákladom na súdne poplatky za zápis do Obchodného registra. Konkrétne zápis a.s. stojí 829,5 eura a zapísať spoločnosť s ručením obmedzeným 331,5 eura. Ak by ste však vašu spoločnosť zapisovali do Obchodného registra elektronicky tak sa automaticky súdny poplatok znižuje.